.:.abben.cz

Znalecké posudky

 • Znalecké posudky jsou definovány zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění, který stanovuje podmínky, za kterých se provádí oceňování nemovitostí v ČR.

 • Speciální znalecké posudky jsou definovány mezinárodně uznávanými oceňovacími postupy a standardy, např. TEGoVA nebo Red book - RICS

 • Znalecké posudky jsou vyhotovovány pro všechny fyzické i právnické osoby, soudy, policii ČR, orgány státní správy ČR, advokátní, notářské a exekuční kanceláře

 • Hlavní účely ocenění jsou:
  - převody vlastnictví k nemovitostem (prodej, koupě, darování, dědictví)
  - soudní důvody (vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, další druhy soudní kauz)
  - úvěrová řízení, hypotéky (banky, stavební spořitelny )
  - ocenění věcných břemen
  - stanovení obvyklého nájemného
  - exekuce
  - restituce
  - převody majetku firem
  - vypořádávání nájemních vztahů
  - problematika zhodnocení resp. znehodnocení nemovitosti při ukončení nájemního vztahu
  - problematika znehodnocení nemovitosti při zjištění závad na nemovitosti
  - speciální druhy ocenění
  - pro vlastní potřebu objednatele jako podklad pro optimální ekonomické rozhodování

 

 • Znalecký posudek, ocenění nebo expertízu Vám vypracujeme na všechny oblasti uvedené na této stránce. Pokud nejsme schopni sami specifický posudek nebo ocenění vypracovat nebo v případě složitých ocenění, která vyžadují součinnost více specialistů, zkontaktujeme spolupracující soudní znalce a celou záležitost vyřešíme v kooperaci. Snažíme se vždy o komplexní řešení daného problému.

  

 • V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte se svým dotazem na

tel. čísle : +420 603 892 542

mail: abben@email.cz
 

Ing. Jan Aberman
Ing. Jan Beneš
Za Strahovem 387/41
169 00 Praha 6

Tel: 603 892 542
abben@email.cz

 Vyhotovíme pro Vás znalecké posudky, odhady cen všech druhů nemovitostí (jsme specialisté na obvyklé - tržní ceny) i speciální znalecké posudky. Můžete se spolehnout, že svoji práci odvádíme rychle, seriozně a především levně.
 


Pokud nejsme schopni specifický posudek nebo ocenění vypracovat sami, nebo v případě složitých oceňování, která vyžadují součinnost více specialistů, zkontaktujeme spolupracující soudní znalce a celou záležitost vyřešíme v kooperaci. Snažíme se vždy o komplexní řešení daného problému.

 


o d k a z y :
cnt